SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Flomsituasjonen i Drammensvassdraget

Øvre Eiker kommune har i samråd med politiet og kraftselskapet Å Energi besluttet å evakuere innbyggere nedstrøms Hellefoss kraftverk i Hokksund i Viken. Enorme vannmengder fører til fare for flom, ras og potensielle skader på dammen.

- Det er snakk om unormalt store vannmengder. Normal vannføring på Hellefoss er 300 m3 i sekundet, nå er det en vannføring ved Hellefoss på 1800 m3. Slike vannmengder har man aldri sett før, sier Jan Erik Eldor, konserndirektør i Å Energi Vannkraft.

Lukene på Hellefoss har stått helt åpne fra onsdag. Dette for å ta unna vannmassene så godt som mulig på forhånd. Vannføringen er forventet å fortsette å stige fram til fredag.

Med slike ekstreme vannmengder kan det være fare for materielle skader på dammen, som igjen kan føre til ytterligere oversvømmelser i Gamle Hokksund. Derfor tas det forholdsregler som innebærer evakuering.

- Det kan oppstå en situasjon hvor vi ikke har helt kontroll på konsekvensene av eventuelle materielle skader. Vi må ta de forholdsregler som er mulig for å unngå å komme i en situasjon hvor det kan være fare for liv og helse. Derfor har vi anbefalt evakuering. Politiet og kommunen tar de endelige avgjørelsene, sier Eldor.

Tett kontakt med myndighetene
Voldsomme nedbørsmengder har de siste dagene medført svært høy vannføring flere steder og det er ventet at denne vil øke. Å Energi satte tidligere denne uken beredskap i håndteringen av ekstremværet Hans i Drammensvassdraget og Numedalsvassdraget. Spesielt i Drammensvassdraget er situasjonen kritisk.

Å Energi følger situasjonen nøye og har tett kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat, kommunene langs vassdragene og Politiet.

Har forhåndstappet vannmagasinene
- Som kraftprodusent har vi et viktig samfunnsoppdrag med å bidra til å redusere skadeflom og håndtere vannmassene så godt som mulig i vassdragene, sier Eldor.

Å Energi har de siste dagene jobbet tett med kraftprodusenter og reguleringsforeningene i Drammensvassdraget og Numedalsvassdraget for å forhåndstappe magasiner. Det bidrar til å redusere flomtoppene noe, men det er begrenset hvor mye det er mulig å redusere flomskader ved åtappe vann fra magasinenei Drammensvassdraget. Les mer om Drammensvassdraget på NVEs sider her.

- Vi har satt inn konkrete tiltak for å sikre anleggene våre og tredjeperson. Vi har blant annet doblet vaktholdet i begge vassdragene, gravd voller og gjort andre beskyttende tiltak rundt våre anlegg. Videre oppdateres prognosene våre kontinuerlig slik at vi kan disponere vannet slik at flomtoppen på skadeutsatte steder blir lavest mulig, sier Eldor.

Flomvarslene og mer informasjon om flomvarslingstjenesten kan du finne på varsom.no. NVE har ansvar for å varsle kommunene, som igjen varsler publikum og andre interessenter.

Hellefoss kraftstasjon

Årlig produksjon: 73 GWh Installert effekt: 11 MW Antall aggregat: 5 Fallhøyde: 5,1 meter Satt i drift: 1953 Å Energi Vannkrafts eierandel: 33,4 % Kommune: Øvre Eiker