SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Mann som inspiserer en kraftstasjon

Å Energis rapporter for 2022 er publisert

27. april 2023

Du finner mye nyttig informasjon om økonomisk status, bærekraft, likestilling og mangfold samt klimarisiko i rapportene for 2022, som nå er publisert.

Styret i Å Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2022. Regnskapet er i overensstemmelse med foreløpige tall publisert i børs- og pressemelding 1. mars 2023.

Årsrapport

Årsrapporten inneholder en oversikt over den økonomiske utviklingen i konsernet, regnskap og noter, samt styrets årsberetning og konsernsjefens artikkel "En ny normal».

Årsrapporten inneholder også informasjon om hvordan eierstyring og selskapsledelse utøves i konsernet, samt en beskrivelse av virksomheten og en oversikt over de viktigste hendelsene i 2022. Du kan laste ned årsrapporten vår her.

Bærekraft

Å Energi har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Konsernet baserer seg på UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. Disse gir føringer for hvordan en sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og ytre miljø.

Å Energi rapporterer årlig om sitt arbeid med bærekraft etter rapporteringsstandarden Det globale rapporteringsinitiativet (GRI Standards). Du kan laste ned bærekraftrapporten vår her.

Mangfold og like muligheter

Å Energi jobber systematisk med likestilling og mangfold, og deltar blant annet i prosjektet «Likestilt arbeidsliv». Prosjektet handler om likestilling i vid forstand, og omfatter like muligheter uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

Forskning viser at et aktivt arbeid med dette gir gode resultater, blant annet at man i større grad tiltrekker seg og ansetter de beste medarbeiderne. Videre er medarbeidere som jobber i bedrifter med søkelys på likestilling, mangfold og samfunnsansvar, mer engasjerte enn andre.

Mer detaljert informasjon og en redegjørelse om dette arbeidet i Å Energi finnes i rapporten Mangfold og like muligheter, som du kan laste ned her.

Klimarisiko

Som følge av økt oppmerksomhet på klimarisiko, har det også blitt økt fokus på klimarisikorapportering. Anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) har etablert seg som det sentrale rammeverket for hvordan klimarisiko skal analyseres og rapporteres.

Rapporten TCFD-rapport klimarisiko i Å Energi 2022 gir en oversikt over hva TCFD anbefaler at virksomheter rapporterer på knyttet til klimarisiko, og hvordan Å Energi etterlever anbefalingene.

Green Bonds Report

Grønne obligasjoner er obligasjoner der pengene fra obligasjonene er øremerket grønne formål, for eksempel finansiering av prosjekter knyttet til fornybar energi, elektriske kjøretøy

Grønne obligasjoner støtter Å Energis miljøstrategi og vårt ambisjonå om å øke kapasiteten til fornybar kraftproduksjon.

Les mer om dette og om prosjektene som er finansiert av grønne obligasjonene i vår Green Bonds Report 2022. Rapporten er kun utgitt på engelsk.