SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
To høyspentmaster, himmel, trekkfugler. Foto.

Våre bærekraftsmål

I Å Energi jobber vi aktivt med FNs bærekraftsmål og aktivt med å redusere det det sosiale og miljømessige fotavtrykket vårt, samtidig som vi øker håndavtrykket og bidrar til bærekraftig økonomisk vekst.

Våre bærekraftsmål

FNs bærekraftmål 7 er å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt.

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser, Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Fornybar energi er bærekraftig.

Hvordan Å Energi bidrar:

 • Vi produserer vannkraft som er fleksibel og fornybar, og i et normalår produserer vi 8,2 TWh.
 • Vi produserer fleksibel og fornybar fjernvarme som utnytter spillvarme og energi som ellers ville gått tapt. I et normalår produserer vi 187 (2020) GWh fjernvarme.
 • Vi selger fornybarenergi til våre kunder i privat- og bedriftsmarkedet.
 • Vi selger miljømerket strøm fra sertifiserte anlegg som gir som gir inntekter til miljøfond som brukes til forbedringstiltak ved kraftstasjonene våre, til energieffektivisering og investeringer i ny energiteknologi hos våre kunder.


Å Energis mål;


Vannkraftverkene skal være disponible for produksjon 98 prosent av tiden. FN delmål 7.2.
Fornybarandelen i fjernvarmen er minst 99 prosent. FN delmål 7.2

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

God næringsvirksomhet er nødvendig for å skape jobber og bekjempe fattigdom. For å bidra til å nå bærekraftmålene må næringslivet ta sosialt ansvar og bry seg om mer enn bunnlinjen.

Investeringer er viktig for næringsutvikling, men næringsutviklingen må innebære sysselsetting og opprettelse av arbeidsplasser der det er fokus på mangfold og trygge arbeidsforhold.

Hvordan Å Energi bidrar:

 • Vi etablerer partnerskap og allianser med nye aktører for å skape økt kraft til å utvikle nye posisjoner.
 • Vi jobber systematisk med mangfold og er med i prosjektet Likestilt arbeidsliv.
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et prioritert område på alle nivåer i organisasjonen.

Å Energis mål:

Vi bidrar til grønne fremtidsrettede arbeidsplasser. Konsernet skaper og distribuerer økonomisk verdi, ikke bare til eiere, men til ansatte, långivere, det offentlige. FN delmål 8.2

Alle ansatte i Agder Energi vet hva verdien av mangfold er for et fremtidsrettet konsern og i Agder Energi jobber vi aktivt for å fremme mangfold og likestilling. FN delmål 8.5 og 8.8.

Vi skal være en arbeidsplass uten ulykker og jobbrelatert sykefravær. Vi skal ha høy trivsel og medarbeidere skal ha fokus på egen helse. Sykefraværet skal være under 3 prosent. FN delmål 8.8.

FNs bærekraftmål 9 er å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling.

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud.

Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

Hvordan Å Energi bidrar:

 • Vi transporterer strøm og tilrettelegger for elektrifisering av samfunnet.
 • Vi jobber med innovasjon og utvikling, og bidrar til å sikre stabil energiforsyning samtidig som vi tilrettelegger for å hindre effekttopper.
 • Vi bidrar med elektrifisering og energidata til eksterne bygg og anleggsprosjekter som ellers ville ha vært drevet med fossilt drivstoff.


Å Energis mål:

Ha minst 99,98 prosent oppetid på vårt nett. Glitre Nett skal ha kort saksbehandlingstid for tilknytning av nye kunder, og vi skal bygge riktig infrastruktur til riktig tid på riktig sted. FN delmål 9.1. og 9.4

FNs bærekraftmål 12 er å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.

I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.

I våre innkjøp har vi fokus på kutt i klimagassutslipp og andre belastninger på ytre miljø, skadefrie anleggsplasser, rettferdig arbeidsliv, bærekraft som evalueringskriteria, og forutsigbarhet knyttet til våre krav mot leverandører.

Hvordan Å Energi bidrar:

Å Energi beveger seg selv, samarbeidspartnere og leverandører i en bærekraftig retning.

Å Energis mål:

Innen 2025 skal alle leverandører levere i henhold til våre krav for bærekraft og vi baserer våre innkjøp på 10 Prinsipper for Grønt Innkjøpsvett utarbeidet av Skift. FN Delmål 12.6 og 12.7.

Innen 2025 skal minimum 95 prosent av verdien av anskaffelsene være fra leverandører som er miljøsertifisert etter ISO 14001, Miljøfyrtårn eller har et tilsvarende miljøledelsessystem på plass. FN Delmål 12.6 og 12.7.

Vi skal sørge for at alle ansatte har relevant informasjon om, og er seg bevisst, bærekraft i all vår virksomhet. Vi skal ha et aktivt forhold til å redusere negative konsekvenser og risiko for skade på det ytre miljøet og bidra til effektiv ressursbruk. FN Delmål 12.8.

FNs bærekraftmål 13 er å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi.

Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli ukontrollerbare. På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdens ledere derfor enige om en ny avtale. Der forplikter landene seg til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader, og helst ikke mer enn 1,5.

Hvordan Å Energi bidrar:

Vi reduserer egne klimagassutslipp i henhold til Science Based Target Initiative (SBTi) ved å:

 • Redusere utslipp fra transport gjennom økt elektrifisering gjennom nye retningslinjer for reise og transport, samt tilrettelegging for økt bruk av videomøter
 • Redusere utslipp av SF6 ved koblingsanlegg
 • Redusere bruk av fossil olje gjennom best mulig utnyttelse av spillvarme og økt tilgang på elektrisitet i fjernvarmeproduksjon.

Å Energis mål:

Vi skal redusere egne klimagassutslipp i henhold til å begrense global oppvarming til 1,5 ºC. Vi reduserer minimum 5 % årlig og 50 % innen 2030. FN Delmål 13.2.

Vi følger opp klimarisiko årlig i konsernet og rapporterer etter TCFD-standarden. FN Delmål 13.3.

Innen 2025 skal alle nye prosjekter ta hensyn til klimarisiko, vi unngår økte konsekvenser fra klimaendringer, og vi har nye inntekter som følge av klimaendringer. FN Delmål 13.3

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Selv om en rekke land har satt i gang tiltak for å sørge for en mer rettferdig bruk av naturressursene sine, er ikke disse tiltakene store nok.

Alvorlighetsgraden av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer.

Hvordan Å Energi bidrar:

Vi deltar på ulike forskningsprosjekter for å øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan vi kan bygge ut og drifte anleggene våre med lavest mulig påvirkning på naturen.

Når vi bygger eller rehabiliterer kraftverkene våre, må vi sørge for kunnskap om livet i vann og langs vannkanten. Vi må sørge for at fisk kan vandre ved å for eksempel bygge laksetrapper. Vi må også sørge for at det ikke er for store og hurtige vannstandsendringer. I tillegg har vi et mål om null oljeutslipp til vann.

Å Energis mål

Vi tar hensyn til sårbar natur og biologisk mangfold på land og i våre vassdrag når vi bygger og drifter våre anlegg. Vi har som mål å unngå alvorlige miljøhendelser. FN Delmål: 15.1 og 15.5

FNs bærekraftmål 17 er å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

For å lykkes med bærekraftmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Bærekraftmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.

Hvordan Å Energi bidrar:

Vi samarbeider med myndigheter, eksterne eksperter, organisasjoner og andre interessenter for å fremme bærekraft og elektrifisering av samfunnet.

Vi deltar aktivt i nettverk som fremmer bærekraft og klimasaken: Global Compact, Skift og Klimapartner. Vi deltar på årlig bærekraftskonferanse i Drammen, i Hadelandshagen hvor ett av fokusområdene har vært bærekraft, og ressursgrupper for bærekraft både i Kristiansand og Drammens næringsforeninger.

Å Energis mål:

Samarbeid er en forutsetning for å nå FNmålene. For å akselerere det grønne skiftet søker vi nye partnerskap og allianser med aktører som utfyller vår kompetanse. FN Delmål 17.16.