SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Finansiell informasjon

Her finner du våre års- og kvartalsrapporter, TCFD-klimarisikorapporter, låneavtaler, prospekter, ratingrapporter, børsmeldinger, osv. samt lenke til Å Energi Pensjon.

Finansiell kalender

2. kvartal 2023:
Onsdag 23. august 2023

3. kvartal 2023:
Fredag 3. november 2023

Kvartalsrapporter

Gjeldsfinansiering

Å Energi AS er morselskap i konsernet og er utsteder av lån. Hovedmarkedet for gjeldsfinansiering er det norske obligasjonsmarkedet, men konsernet benytter også andre tilgjengelige lånemarkeder for å diversifisere lånekildene.

Långiverne sidestilles gjennom pari passu-klausuler og avtale om negativ pantsettelse. Lån i datterselskap er begrenset gjennom låneavtalene. Obligasjonslån noteres på Oslo Børs.

Å Energi følger Oslo Børs sin anbefaling om rapportering av IR-informasjon. Hoveddelen av finansieringen gjøres i NOK, men en andel gjøres også i EUR som motvekt til EUR-kontantstrømmen fra produksjonsvirksomheten. Konsernet styrer mot en langsiktig kredittrating på minimum BBB+.

Gjeldsfinansiering

Graf som viser Maturity Profile
Graf som viser Funding Sources