SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Finansiell informasjon

Her finner du våre års- og kvartalsrapporter, TCFD-klimarisikorapporter, låneavtaler, prospekter, ratingrapporter, børsmeldinger, osv. samt lenke til Å Energi Pensjon.

Finansiell kalender

2. kvartal 2024:
30. august 2024

3. kvartal 2024:
7. november 2024

Kvartalsrapporter

Årsrapporter

TCFD Klimarisikorapporter

Presentasjoner for investorer

Gjeldsfinansiering

Å Energi AS er morselskap i konsernet og er utsteder av lån. Hovedmarkedet for gjeldsfinansiering er det norske obligasjonsmarkedet, men konsernet benytter også andre tilgjengelige lånemarkeder for å diversifisere lånekildene.

Långiverne sidestilles gjennom pari passu-klausuler og avtale om negativ pantsettelse. Lån i datterselskap er begrenset gjennom låneavtalene. Obligasjonslån noteres på Oslo Børs.

Å Energi følger Oslo Børs sin anbefaling om rapportering av IR-informasjon. Hoveddelen av finansieringen gjøres i NOK, men en andel gjøres også i EUR som motvekt til EUR-kontantstrømmen fra produksjonsvirksomheten. Konsernet styrer mot en langsiktig kredittrating på minimum BBB+.

Gjeldsfinansiering