SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Havvind

Ambisjoner for å utvikle en havvindindustri i verdensklasse

Havvind møller

Å utvikle havvind for å bidra til å dekke fremtidens energibehov

Norge trenger mer kraft for å sikre nok strøm til nye grønne næringer, utvikling av fastlandsindustri og til å redusere utslippene på fra olje- og gassproduksjon. Havvind gir Norge en stor mulighet til å skape mer kraft, flere arbeidsplasser og øke aktiviteten i leverandørindustrien.

Ved å kombinere vår ekspertise, erfaring fra energimarkedet og regional tilstedeværelse med sterke partnere, satser Å Energi på å ta en rolle i den norske utbyggingen av havvind.

Utsira Nord - Nordvegen Vind

Konsortsium: Å Energi, Corio Generation

Gjennom partnerskapet har Å Energi og Corio Generation som mål å bidra til at Norge når sitt netto nullmål for 2050, samt utviklingen av en nasjonal havvindindustri som stimulerer til både innovasjon og regionale og nasjonale arbeidsplasser.

Corio Generation har betydelig erfaring med globale flytende havvind- og infrastrukturprosesser.

Les mer om Nordvegen Vind her.

Sørlig Nordsjø II - Brigg Vind

Konsortium: Å Energi, Corio Generation, Vårgrønn

Et unikt havvind-konsortium med en kombinasjon av en solid «track record» med havvind globalt, erfaring med og forståelse for regional nettinfrastruktur og markedsdesign, samt et tett samarbeid med leverandørindustrien.

Les mer om Brigg Vind her.

Hva kan havvind bidra med?

Les mer

Arbeidsplasser

Mer enn 50 000 arbeidsplasser fram mot 2050

Verdiskaping

80 milliarder i årlig verdiskaping

Mer fornybar energi

50 GW innen 2050

Nyheter