SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Organisasjon og ledelse

Vi er organisert slik at vi er best mulig rustet for å bli Nordens mest fremtidsrettede konsern innen fornybar energi

Portrettbilde av Steffen Syvertsen

Steffen Syvertsen

Konsernsjef

+47 90 92 84 15

steffen.syvertsen@aenergi.no

Portrettbilde av Pernille Gulowsen

Pernille Kring Gulowsen

Konserndirektør Drift og bærekraft

+47 99 15 79 75

pernille.kring.gulowsen@aenergi.no

Portrettbilde av Håkon Levy

Håkon Levy

Konserndirektør Finans og virksomhetsstyring

+47 95 86 93 99

hakon.levy@aenergi.no

Portrettbilde av Atle Knudsen

Atle Knudsen

Konserndirektør Ny industri

+47 93 41 72 60

atle.knudsen@aenergi.no

Portrettbilde av Margrethe Smith

Margrethe Smith

Konserndirektør Kunde og digitale løsninger

+47 97 19 29 49

margrethe.smith@aenergi.no

Portrettbilde av Jan Erik Eldor

Jan Erik Eldor

Konserndirektør Vannkraft

+47 90 63 52 10

jan.erik.eldor@aenergi.no

Portrettbilde av Ingvill Heskestad Mykland

Ingvill Heskestad Mykland

Konserndirektør Teknologi, innovasjon og sikkerhet

+47 95 12 66 63

ingvill.mykland@aenergi.no

Tore Morten Wetterhus

Tore Morten Wetterhus

Konserndirektør Nett

+47 97 43 92 51

tore.morten.wetterhus@aenergi.no

Anders Gaudestad

Anders Gaudestad

Konserndirektør Fornybar Forvaltning

+47 46 95 85 88

anders.gaudestad@aenergi.no

Portrettbilde av Margit Unander

Margit Unander

Konserndirektør Mennesker og kommunikasjon

+47 90 85 48 94

margit.unander@aenergi.no

Konsernstyret

 • Maria Moræus Hanssen

 • Ann Christin Andersen

 • Lars Erik Torjussen
 • Tove Elisabeth Pettersen
 • Lars Petter Maltby
 • Morten A. Yttreeide
 • Kristin Steenfeldt-Foss
 • Asbjørn Grundt
 • Oddvar Emil Berli
 • Asbjørn Hoveland
 • Kristine Gjøsæter
 • Rune Bæver

 • Leif Atle Beisland
 • Gro Undrum
 • Ragnar Thor Grundtvig Søegaard
 • Henning Villanger
 • Morten Johnsen
 • Roger Thorsland
 • Sunniva Holberg
 • Sivert Eliassen
 • Ingrid Liavaag Goli
 • Anniken Auke Borge

Våre forretningsområder og konsernfunksjoner

Å Energi har fem forretningsområder; Vannkraft, Fornybar forvaltning, Nett, Kunde og digitale løsninger samt Ny industri.

Forretningsområdene støttes av konsernfunksjonene Mennesker og kommunikasjon, Finans og virksomhetsstyring, Teknologi, innovasjon og sikkerhet samt Drift og bærekraft.

Forretningsområder og konsernfunksjoner

Fundamentet i virksomheten vår er den fornybare vannkraften.

Forretningsområde Vannkraft har, gjennom selskapet Å Energi Vannkraft, ansvar for å drifte vannkraftressursene mest mulig effektivt og utvikle vannkraftporteføljen gjennom nye investeringer og vekst i Norge og Norden.

Målet er å øke den norske vannkraftproduksjonen og bli den tredje største vannkraftprodusenten i Norge. Videre er målet å bli det mest effektive vannkraftselskapet i Norge ved hjelp av teknologi og modernisering av porteføljen, samt ved å vokse i Norge og Norden.

Vi legger vekt på helse, miljø og sikkerhet i driften av kraftverkene våre og ivareta hensynet til natur og miljø i vassdragene.

Les mer om den fantastiske vannkraften her.

Nøkkelinformasjon:

 • Vi har 73 hel- og deleide kraftverk på Sør- og Østlandet.
 • Årlig produserer vi 11,3 TWh ren, fornybar energi.
 • Det tilsvarer det gjennomsnittlige energibehovet til over 700 000 boliger.

Fornybar forvaltning skal skape et ledende nordisk miljø for forvaltning og handel med kraft, samt styrke konsernets posisjon og portefølje i det nordiske markedet.

Forretningsområdet Fornybar forvaltning har ansvar for Å Energi-konsernets handelsavtaler og finansielle styring av markedsrisiko. Dette inkluderer konsernets forvaltning og trading av energiprodukter i Norden og Europa.

Virksomheten drives gjennom selskapet Å Energi Fornybar Forvaltning, som har ansvar for å maksimere resultatet knyttet til konsernets egen kraftproduksjon, på vegne av Å Energi Vannkraft.

Resultater skapes gjennom fysisk disponering av vannressursene og finansiell styring av markedsrisiko, basert på hydrologi, værdata og markedsinformasjon. Å Energi Fornybar Forvaltning har også ansvar for konsernets trading-porteføljer og sammensatte avtaler (PPA) inn mot industri- og investormarkedet.

Satsningen i de nordiske og europeiske markedene skjer med tilstedeværelse i Sverige, Tyskland og Sveits i tillegg til Norge. Aktiviteten i Tyskland omfatter også optimering av fornybar energi og handel med opprinnelsesgarantier.

Nøkkelinformasjon:

 • Å Energi Fornybar Forvaltning har 90 ansatte, fordelt på 7 kontorer i 4 land.
 • Årlig forvaltet volum er ca. 12 TWh, som tilsvarer 1/11-del av årlig kraftproduksjon i Norge.
 • Markedsverdi av forvaltet volum er ca. 14 milliarder kroner.

Glitre Nett er Norges nest største nettselskap med et over 30 000 kilometer langt strømnett som leverer strøm til rundt 320 000 nettkunder i Buskerud og på Agder.

Forretningsområdet har ansvar for å skape bedre kundetjenester og fremtidsrettede løsninger i et krevende og mangfoldig energimarked.

Følgende selskap inngår i Kunde og digitale løsninger:

Å Strøm
Å Strøm er en av landets ledende strømleverandører, som leverer strøm og energirelaterte produkter og tjenester til privatkunder over hele Norge.

Bli bedre kjent med Å Strøm

Vibb
Vibb er en digital utfordrer i det norske strømmarkedet for privatkunder. Selskapet skaper gode digitale kundeopplevelser gjennom relevante tjenester og produkter som optimaliserer kundens strømforbruk.

Bli bedre kjent med Vibb

OSS Norge
OSS Norge tilbyr teknologi som henter informasjon fra den automatiske strømmåleren og gjør det enkelt å følge med på strømbruket ditt.

Bli bedre kjent med OSS

Å Insite
Å Insite gjør bærekraftige valg lønnsomme ved å levere høykvalitets energidata. Det bidrar til energieffektivisering, lavere kostnader og ikke minst det grønne skiftet.

Bli bedre kjent med Å Insite

Å Energi Fleksibilitet
Å Energi Fleksibilitet utvikler fleksible energisystemer for fremtiden gjennom NorFlex-prosjektet. Det tester ut og utvikler teknologiske løsninger og forretningsmodeller som legger til rette for et mer effektivt og bærekraftig strømnett. Her kan du lese mer om NorFlex-prosjektet.

Selskapene Nodes, som er markedsplassen for desentralisert fleksibilitet og teknologileverandøren Nodes-Tech, eies av Å Energi Fleksibilitet.

Flextools
Flextools leverer strømstyringsteknologi til bedrifter som ønsker å kutte effekttopper, flytte strømforbruk fra dyre timer og tilrettelegge for markedsdeltagelse der man kan tjene penger på å skru av strøm en ikke har behov for.

Bli bedre kjent med Flextools

Å Varme Holding
Å Varme Holding er et fjern- og nærvarmekonsern som inkluderer selskapene Å Energi Varme og Bio Energy. Å Energi Varme leverer fjernvarme og fjernkjøling på Sørlandet. Bio Energy utvikler, bygger og drifter nærvarmeanlegg over hele landet. Totalt leverte konsernet ca. 351 GWh energi i 2022.

Ergon Nordic
Ergon Nordic er et nordisk biobrenselkonsern som produserer og omsetter betydelige menger biobrensel i hele Norden. Konsernet inkluderer selskapene Norsk Energigjenvinning og Norsk Biobrensel, samt to filialer i Sverige og Danmark under navnet Norbio. Norsk Energigjenvinning produserer treflis tilsvarende 2,5 TWh per år og Norsk Biobrensel selger biomasse tilsvarende 800 GWh per år.

Bli bedre kjent med Ergon Nordic

El-Tilsynet
El-Tilsynet tilbyr og utfører myndighetspålagte kontroller i henhold til instruks fra DSB for alle nettselskap. I tillegg tilbys brannetterforskning med elektrisk årsak og forebyggende undervisning for barne- og ungdomsskoler.

Bli bedre kjent med El-Tilsynet

Drammen Fjernvarme
Drammen Fjernvarme er et fjernvarmeselskap med konsesjon i Drammen. Selskapet har siden 1984 bygd ut fjernvarmenettet og levert varme til næringslivet og privatpersoner i byen. I 2022 leverte Drammen Fjernvarme 102 GWh energi. Å Energi eier 50% av selskapet.

Bli bedre kjent med Drammen Fjernvarme

Nettpartner
Nettpartner er en elektroteknisk entreprenør som bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning og jernbane. Å Energi eier 40% av selskapet.

Bli bedre kjent med Nettpartner

Viken Fiber
Viken Fiber bygger og drifter fibernett over store deler av Østlandet. Å Energi eier 26,6 prosent av selskapet.

Bli bedre kjent med Viken Fiber

Forretningsområdet Ny industri skal posisjonere Å Energi til å være blant de ledende kraftkonsernene i Norden innenfor energitjenester og grønn industriutvikling.

Følgende selskaper inngår i forretningsområdet:

Entelios
Entelios Norden er en av de ledende energileverandørene i Norden. I Norge er Entelios den største leverandøren av strøm til bedriftsmarkedet.

Klikk her og bli bedre kjent med Entelios.

Å Energi Invest
Å Energi Invest investerer i energirelaterte virksomheter fra tidlig til moden fase. Høy kompetanse, et godt nettverk og tett oppfølging gjør oss til en sterk pådriver i aktiv selskapsutvikling og verdiskaping.

Vi er interessert i gode idéer og selskaper som kan utvikles til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder. Les mer om hva vi ser etter.

Finans og virksomhetsstyring skal sikre god økonomisk styring av konsernet samt bidra til kostnadseffektivitet og styrket lønnsomhet.

Drift og bærekraft har et særskilt ansvar for oppfølging av driften, konsernets fellestjenester og arbeid med bærekraft.

Mennesker og kommunikasjon skal posisjonere konsernet til å bli en av landets mest attraktive arbeidsgivere med et etablert og anerkjent navn blant selskapets viktigste interessenter.

Teknologi skal gjøre Å Energi bransjeledende på anvendelse av teknologi, sikkerhet og fremtidsrettet beredskap. Teknologi har også konsernansvar for innovasjon.