SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Leverandører

Viktig informasjon for leverandører

Å Energi skaper store ringvirkninger gjennom innkjøp av varer og tjenester for betydelige beløp av lokale, nasjonale og internasjonale leverandører.

Vi ønsker leverandører som kan bidra til verdiskaping og vekst gjennom leveranser av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Dette setter krav til effektivitet og kvalitet i alle anskaffelsesprosesser konsernet gjennomfører.

Nedenfor finner du informasjon for både våre nåværende leverandører og de som ønsker å bli leverandører.

Dersom du ikke finner ønsket informasjon - ta gjerne kontakt med oss på epostadressen innkjop@aenergi.no.

Våre retningslinjer for leverandører

Å Energis arbeid med samfunnsansvar skal være forretningsmessig basert og i samsvar med den bransjemessige og generelle nasjonale utviklingen på området.

Det betyr at konsernet lever opp til de føringer som kommer fra norske myndigheter og samtidig etterlever prinsippene i FN-initiativet The Global Compact innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Å Energi har en høy etisk standard i alt vi foretar oss. Det innebærer blant annet at konkurransene skal gjennomføres på en forretningsmessig god måte, og at vi skal opptre overfor leverandører og potensielle leverandører på en profesjonell måte. Vi forventer det samme fra leverandørene. Vi stiller også krav om at alle våre leverandører må operere på en bærekraftig måte.

Å Energi legger vekt på effektivisering, standardisering og løsninger som ivaretar konsernets og datterselskapenes behov på en effektiv og god måte.

Innkjøp skal følge konsernets krav til samfunnsansvar, etiske retningslinjer, HMS, etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer og ivareta selskapets omdømme.

Alle anskaffelser skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse, være etterprøvbare og dokumenterte. Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) og tilhørende forskrifter ivaretas for gjeldende selskaper i konsernet. Gode avtaler skal øke konkurransefortrinnet for Å Energi.

Våre krav til, og betingelser for, leverandører gjelder for alle leveranser til Å Energi med mindre annet er skriftlig avtalt.

Kontrakter:
Å Energi benytter i størst mulig grad standardkontrakter for alle anskaffelser. Der det ikke finnes standardkontrakter benyttes konsernets sine generelle avtalevilkår for tjeneste- og varekjøp.

Ved forhold som ikke dekkes av avtaler, gjelder kjøpsloven.

Bakgrunnssjekk:
På grunn av føringer i kraftberedskapsforskriften krever Å Energi at det gjennomføres en kontroll av alt personell som har tilgang til særskilte deler av vår virksomhet. For tjenester relatert til selskaper tilknyttet Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon, men også øvrige selskap som kan være berørt, kreves bakgrunnssjekk/full bakgrunnssjekk før et oppdrag igangsettes.

Levering og leveringstider:
Leverte produkter og tjenester skal til enhver tid være i samsvar med det som fremkommer av kontrakten og bestillingen. Avvik fra dette skal varsles umiddelbart. Våre generelle avtalevilkår inneholder bestemmelser om fritt levert til våre lokasjoner. Dersom ikke annet er avtalt gjelder dette.

Å Energi godtar kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten er å redusere behandlingstiden og kostnadene, øke kvaliteten og at vi sammen gjør en felles innsats for miljøet ved å redusere papirbruken. Det samme gjelder for kreditnota og purringer.

Vi benytter Peppol 3.0/EHF som standard for faktura og kreditnota. For å sikre en korrekt behandling må fakturaene tilfredsstille noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine retningslinjer for formatet.

Oversikt over selskapene og deres organisasjonsnumre finner du i nedtrekksmenyene lenger nede på denne siden.

Sende faktura
Leverandører kan benytte ulike verktøy for å sende faktura til våre selskap.

EHF - Elektronisk Handelsformat
De fleste økonomisystem støtter dette formatet, for mer info se anskaffelser.no. Det kreves ingen testfaktura før oppstart, men det gjøres oppmerksom på at fakturafiler som ikke tilfredsstiller referansekravene, vil bli avvist og returnert.

Web-fakturaportal
For leverandører som ikke har mulighet for å sende EHF faktura fra sitt fakturasystem, kan man benytte ulike løsninger for web-fakturaportal. Her skriver du inn din faktura på en nettside og tjenesten sender fakturaen i riktig format og infrastruktur til mottaker. Sender du få fakturaer kan dette være løsningen for deg. SendRegning er eksempel på et slikt system. Mer informasjon om løsningen og veiledning for å sende faktura, se sendregning.no.

Krav til referanser på fakturaen
Alle fakturaer må ha en referanse. Nedenfor er det gitt en forklaring på de ulike referansene:

1. Bestillings-/ ordrenummer
Dette skal oppgis dersom innkjøpsordre fra et Å Energi-selskap foreligger. Ordrenummer er et heltall (ingen bokstaver, tegn eller mellomrom skal oppgis i feltet). Dersom innkjøpsordre ikke foreligger, skal feltet holdes tomt eller merkes med bokstavene NA.

EHF referanse: OrderReference/ID

2. Deres referanse
Her skal det legges inn et 6-sifret ansattnummer (ingen bokstaver, tegn eller mellomrom). Ansattnummeret er oppgitt på innkjøpsordre. Dersom innkjøpsordre ikke foreligger, ta kontakt med din kontaktperson hos kunde (ÅE-selskap) for å få oppgitt ansattnummeret. Feltet er obligatorisk i EHF og må inneholde en verdi.

EHF-referanse: BuyerReference

3. Kontrakt-/ Rammeavtalenummer
Her kan kontrakts- / rammeavtalenummer legges inn. Nummeret avklares med kontaktperson hos kunde (ÅE-selskap).

EHF referanse: ContractDocumentReference/ID

4. Tilleggsreferanser:
Her kan referanser som ikke er dekket over angis. Mer enn en tilleggsreferanse kan angis.

EHF referanse: AdditionalDocumentReference/ID

Øvrige krav
I våre standard avtalevilkår fremgår det at vi har netto 30 dagers betalingsbetingelser. Dersom ikke noe annet er avtalt, forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette. Frakt og eventuelle fakturagebyrer må være avtalt på forhånd. Våre standard leveringsbetingelser er i henhold til INCOTERMS 2010– DDP (fritt levert). Vi aksepterer normalt ingen fakturagebyrer.

Purring på fakturaer:
Purringer fra leverandører kan sendes faktura.support@aenergi.no

Alle leverandører, entreprenører og/eller innleide som har avtale med Å Energi Vannkraft skal følge selskapets retningslinjer for arbeidsrutiner, sikkerhet og rapportering. De etablerte retningslinjene og rutinene i tidligere Agder Energi Vannkraft og Glitre Energi Produksjon gjelder inntil videre.

Felles retningslinjer for Å Energi Vannkraft

Retningslinjer for tidligere Å Energi Vannkraft (Agder Energi Vannkraft)

Retningslinjer for tidligere Glitre Energi Produksjon

Oversikt selskaper og organisasjonsnumre

Fusjonen av Glitre Energi og Agder Energi til Å Energi får noen konsekvenser for leverandørene våre med hensyn til organisasjonsnummer og andre praktiske forhold.

Fusjonen av morselskapene Glitre Energi og Agder Energi er gjennomført, mens datterselskapene vil fusjoneres på ulike andre tidspunkt. Nærmere informasjon om de enkelte selskapene, organisasjonsnummer, osv., finner du nedenfor.

Tidligere Glitre Energi-selskaper

Nytt navn:
Å Energi AS

Nytt org. nr.:
981 952 324

Ny postadresse:
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand

Fakturainformasjon:
Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.07@glitreenergi.no

Nytt navn:
Glitre Nett AS

Nytt org. nr.:
982 974 011

Ny postadresse:
Postboks 7007, 3007 Drammen

Ny besøksadresse:
Grønland 67, 3045 Drammen

Fakturainformasjon:
Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.14@glitreenergi.no

Nytt navn:
Å Energi Vannkraft AS

Nytt org. nr.:
882 973 972

Ny postadresse:
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand

Ny besøksadresse:
Kjøita 18, 4630 Kristiansand

Fakturainformasjon:
Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.support@aenergi.no

Nytt navn:
Å Strøm AS

Nytt org. nr.:
982 974 062

Ny postadresse:
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand

Fakturainformasjon:
Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.support@aenergi.no

Nytt navn:
Å Insite

Nytt org. nr.:
981 952 324

Ny postadresse:
Grønland 67, 3027 Drammen

Fakturainformasjon:
Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.support@aenergi.no

Her kommer det informasjon.

Tidligere Agder Energi-selskaper

Nytt navn:
Å Energi AS

Org.nr.:
981 952 324 (ingen endring)

Postadresse:
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand (ingen endring)

Besøksadresse:
Kjøita 18, 4630 Kristiansand (ingen endring)

Fakturainformasjon:

Ingen endring bortsett fra at selskapet har endret navn til Å Energi AS.

Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.support@aenergi.no


Nytt navn:
Glitre Nett AS

Org. nr.:
982 974 011 (ingen endring)

Ny postadresse:
Postboks 7007, 3007 Drammen

Ny besøksadresse:
Grønland 67, 3045 Drammen

Fakturainformasjon:
Ingen endring bortsett fra at selskapet endrer navn til
Glitre Nett AS.

Krav til fakturaformat er Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.support@aenergi.no

Nytt navn:
Å Energi Vannkraft AS

Org.nr.:
882 973 972 (ingen endring)

Postadresse:
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand (ingen endring)

Besøksadresse:
Kjøita 18, 4630 Kristiansand (ingen endring)

Fakturainformasjon:

Ingen endring bortsett fra at selskapet har endret navn til Å Energi Vannkraft AS.

Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.support@aenergi.no

Nytt navn:
Å Energi Fornybar Forvaltning AS

Org.nr.:
998 340 403 (ingen endring)

Postadresse:
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand (ingen endring)

Besøksadresse:
Kjøita 18, 4630 Kristiansand (ingen endring)

Fakturainformasjon:

Ingen endring bortsett fra at selskapet har endret navn til Å Energi Fornybar Forvaltning AS fra 1. februar 2023.

Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.support@aenergi.no

Nytt navn:
Å Strøm AS

Org.nr.:
982 974 062 (ingen endring)

Postadresse:
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand (ingen endring)

Fakturainformasjon:
Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.support@aenergi.no

Navn:
Entelios AS (ingen endring)

Org.nr.:
819 449 392 (ingen endring)

Postadresse:
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand (ingen endring)

Besøksadresse:
Kjøita 18, 4630 Kristiansand (ingen endring)

Fakturainformasjon:
Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.support@aenergi.no

Agder Energi Varme er en del av Ergon Nordic. For informasjon om selskapet, kontakt: kundesenter@aevarme.no

Her kommer det informasjon.

Konsernets øvrige selskaper

Organisasjonsnummer: 983 030 092

Organisasjonsnummer: 989 198 637

Organisasjonsnummer: 955 007 514

Organisasjonsnummer: 959 951 829

Organisasjonsnummer: 847 088 842

Organisasjonsnummer: 995 878 550

Organisasjonsnummer: 996 625 001

Organisasjonsnummer: 914 496 438

Organisasjonsnummer: 914 496 284

Organisasjonsnummer: 914 496 268

Organisasjonsnummer: 5564786555

Organisasjonsnummer: 35521720

Organisasjonsnummer: 25777051

Organisasjonsnummer: 915 499 511

Organisasjonsnummer: 920 441 580

Organisasjonsnummer: 929 371 089

Åpenhetsloven

Rett til informasjon ifølge åpenhetsloven

Les mer