SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Aleksander L. Andersen, spesialrådgiver Miljø Å Energi

Folka i Å

Biologen Aleksander tar vare på miljøet under byggeprosesser

Aleksander L. Andersen er utdannet biolog og jobber som spesialrådgiver innen miljø for Å Energi Vannkraft. Det høres kanskje rart ut at en biolog er ansatt i et kraftselskap, men for å ivareta naturen så mye som mulig er vi helt avhengige av kompetansen til Aleksander.

– Det har alltid vært en forståelse her for at miljøhensyn er viktig. Det er helt nødvendig for å få gjort det vi skal og det blir stadig mer fokus på miljø, som i samfunnet generelt. Verden vil ha mer fornybar energi, som er fordelaktig for oss, men da må vi også ta de riktige hensyn.

Dette inkluderer å kartlegge arealer i forkant av utbygging for egnethet, sikre at vernede områder og rødlistede arter ivaretas og se på hvilken verdi naturen der har. Noen områder er mer sårbare enn andre, og da er det opp til Aleksander å sørge for at kunnskapsgrunnlaget er godt. Dette ansvaret inkluderer også mange varierte oppgaver.

– Jeg jobber bredt innen vannkraft og miljø, og er involvert i hele prosjektløpet frem til ferdige kraftverk og dammer står klare. Jeg jobber også mye opp mot fiskebestander sammen med innleide konsulenter og forskere. Ved behov settes det ut fisk i magasinene vi drifter. Jeg har også jobbet mye med restaurering av vassdragsnatur ved å blant annet legge ut gytegrus eller opparbeide nye leveområder for fisk. Oppgavene inkluderer også miljøsertifisering av kraftverk etter internasjonale standarder.

Aleksander L. Andersen, spesialrådgiver Miljø i Å Energi

Satser på solkraft

Akkurat nå jobber Aleksander mye på selskapets største byggeprosjekt, nemlig byggingen av Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune. Dette omtaler han som et spennende prosjekt, hvor han blant annet jobber med sikring av forurenset grunn på området.

– Det nye kraftverket skal stå klart i løpet av 2023, og vil produsere fornybar energi tilsvarende årsforbruket til rundt 3000 boliger. Her henter vi vannkraft fra det 7,8 meter høye fallet i Fennefoss og gjør om et tidligere sterkt forurenset nikkelverksområde til et attraktivt grøntområde. Det er et omfattende prosjekt som det er veldig gøy å være med på, sier han.

Men det er ikke bare vannkraft som står i fokus for Å Energi denne våren. Det satses også på andre typer fornybar kraft.

– Jeg jobber også litt inn mot solkraft nå, et nytt forretningsområde som ble annonsert samtidig med det nye Å Energi-konsernet. Så lenge prosjektene berører natur, er det nødvendig å ha med miljøkompetanse. Det er veldig morsomt å være med på nye satsinger som dette, for da får jeg hele tiden prøvd meg på nye utfordringer.

– Dette er et fint sted å jobbe. Det er tradisjon for å bli godt ivaretatt i både opp- og nedgangstider, og jeg opplever det som en trygg arbeidsplass.

Aleksander L. Andersen

Tradisjon for å bli ivaretatt

Han understreker at en satsing på utbygging av vannkraft og annen fornybar energi er helt nødvendig for å nå klimamål, spesielt siden behovet for fornybar energi øker mye i årene som kommer. I forbindelse med den nye satsingen tror han også det på sikt vil bli behov for flere nye kolleger. Selv trives Aleksander godt på arbeidsplassen.

– Dette er et fint sted å jobbe. Det er tradisjon for å bli godt ivaretatt i både opp- og nedgangstider, og jeg opplever det som en trygg arbeidsplass. Det er godt miljø og en uformell tone, med flinke og hyggelige folk og en god kultur for å dele kunnskap og hjelpe hverandre på tvers av avdelinger.

– Jeg kan anbefale folk å søke seg hit. Nå som vi har slått oss sammen til Å Energi blir vi et enda større fagmiljø og får flere nye oppgaver og muligheter – det er med andre ord en spennende tid i vente.