SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
FIsk i håv.

Bleka i Byglandsfjorden

22. januar 2023

Den spesielle laksestammen bleke er kun utbredt i Byglandsfjorden i Otravassdraget. I motsetning til vanlig laks holder bleka seg hele livet i ferskvann.

Bleka var opprinnelig en atlantisk laks som ble stengt inne i Byglandsfjorden da landet hevet seg etter siste istid. Bleka er unik i nasjonal sammenheng, og er den eneste innsjøgytende atlantiske laksen i Norge, og trolig i verden.

Reddet fra utryddelse

I årene 1968-1971 skjedde en katastrofal nedgang i blekebestanden som sannsynligvis ble forårsaket av en forverret forsuringssituasjon. Bleka ble da trolig reddet fra utryddelse ved et begrenset inntak av stamfisk. Denne stamfisken dannet grunnlaget for utsettinger av blekeyngel fra 1979.

Bleka overlever

Fram til midten av 1990-tallet var fangsten av bleke svært fåtallig, og lite av blekeyngelen som ble satt ut fra fiskeanlegget levde opp til fangbar størrelse.

Fra midten av 1990-tallet viser resultatene en betydelig økt overlevelse for utsatt bleke, noe som høyst sannsynlig har sammenheng med en bedring av det vannkjemiske miljøet i Byglandsfjorden. Ved undersøkelse av gyteområder ble det for første gang funnet gytegroper av bleke i 2001.

Setter ut rogn og yngel

OB eier Syrtveit Fiskeanlegg, der det produseres bleke. I samarbeid med Universitetet i Bergen planlegger og iverksetter Syrtveit Fiskeanlegg tiltak for å bedre den naturlige rekrutteringen av bleka.

Det er lagt ut gytegrus på hensiktsmessige lokaliteter, for å bedre tilgangen på gode gyteområder.

Otteraaens Brugsierforening har også innført reguleringsrestriksjoner i tiden da rogna ligger i grusen, for å minimere tørrlegging av gytegroper.