SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Nomeland kraftverk
Nomeland kraftverk

Fornybar i dag og for fremtiden

Den fornybare vannkraften er en viktig brikke i klimakampen og som energikilde for fremtidens generasjoner.

Vannkraften slår alle andre energikilder, som olje, gass, sol og vind. Det er fordi den har:

  • Lavest klimagassutslipp
  • Høyest virkningsgrad
  • Best reguleringsevne
  • Lengst levetid

Norsk kraftproduksjon er derfor en viktig brikke i klimakampen. Klimagassutslipp på verdensbasis må reduseres til maksimalt to tonn per innbygger innen 2050 for å nå det overordnede målet om å begrense global oppvarming til to grader. Derfor er en utslippsfri norsk kraftproduksjon et viktig bidrag for at Norge skal klare sin del av utfordringen.

Sikker strømforsyning

Økt utbygging av vind- og solkraft i Europa har gjort forsyningssikkerhet til en utfordring når det er vindstille og solen ikke skinner.

I Norge gjør damanleggene det mulig å lagre vannet når strømforbruket er lavt. Lagringsmulighetene kan sikre tilgang til vann, og dermed elektrisk kraft, også i tørre perioder.

Regulering av vassdragene kan også begrense skader når det er flom, både for enkeltpersoner og samfunn.

Vannkraftproduksjon er bærekraftig bruk av en evigvarende ressurs

Åmli kraftverk
Åmli kraftverk

For at samfunnet skal fungere

I tillegg til at Å Energi sørger for lys, varme og elektrisitet til private hjem, bedrifter og offentlige virksomheter slik at hjulene skal gå rundt i samfunnet, skaper konsernet, og ikke minst vannkraftproduksjonen, betydelige ringvirkninger både lokalt og nasjonalt.

Vannkraftproduksjonen bidrar til verdiskapingen ved å tilby solide arbeidsplasser både ute i distriktene og på sentrale steder. Drift og vedlikehold av kraftverkene, samt bygging av nye kraftverk, krever betydelige innkjøp av varer og tjenester fra både lokale og nasjonale leverandører.

De norske kraftselskapene er i all hovedsak eid av kommunene og staten. Det betyr høye inntekter i form av skatter, avgifter og utbytter til det offentlige, og er betydelige bidrag til velferdssamfunnet vårt.

Fremtidens kinder-egg

Store områder i Norge er vernet mot vannkraftutbygging. Men potensialet for å oppgradere og utvide eldre, eksisterende kraftverk, er likevel stort.

Videreutvikling av vannkraften vil være det mest samfunnsnyttige bidraget i kampen for et bedre klima. Det vil kunne spare oss for uønskede naturinngrep, skape grunnlag for fortsatt bosetting i distriktene og være til det beste for både eierkommuner og vertskommuner.

Natur og miljø