SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Hydrogenpilot ved Pikerfoss kraftverk

Lokal hydrogenproduksjon ved våre kraftverk

Å Energi har 73 kraftverk lokalisert i Sør- og Øst-Norge. Her produserer vi allerede ren vannkraft, og ved flere av anleggene er forutsetningene gode for å etablere produksjon av grønt hydrogen.

Med utgangspunkt i våre kraftverk, har Å Energi potensiale til å bli en leverandør av hydrogen i hele Sør-Norge fra Oslo til Stavanger, og for å forsyne både tungtransport, maritim sektor og bygg- og anleggsbransjen med utslippsfritt drivstoff. Her:

  • har vi allerede en dyktig driftsorganisasjon
  • kan vi benytte kortreist kraft og minimere nettutbygging
  • kan vi dekke et stort geografisk område og produsere hydrogen der det er behov

Plassering av hydrogenproduksjon ved kraftverk bidrar også til at vi minimerer behov for å ta i bruk nye arealer.

Å Energi vil fortløpende søke samarbeid med lokalt næringsliv som kan nyttiggjøre seg av oksygen og overskuddsvarme fra produksjonsprosessen, for ytterligere verdiskapning lokalt.

Pilotanlegg ved Pikerfoss kraftverk

Ved Pikerfoss kraftverk like nord for Kongsberg etablerer vi vårt første hydrogenproduksjonsanlegg, som er en pilot som vil være på drift innen utgangen av 2025 og kan produsere inntil 280 tonn hydrogen årlig.

Anlegget vil gjøre grønt hydrogen tilgjengelig sentralt på Østlandet, og slik være med på å løfte hele hydrogenverdikjeden og bidra til utslippskutt i første omgang innen transportsektoren.

Gjennom piloten skal vi også bygge erfaring rundt etablering og drift av denne type anlegg, som kan brukes inn i fremtidige anlegg.