SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Laksetrapp i Nidelva

Hjelper laksen opp Nidelva

22. januar 2023

Laksen kommer seg trygt opp til gyteområdene ovenfor Rygenedammen ved å benytte den 270 meter lange laksetrappa.

- Dette er et viktig tiltak for reetablering av laks i Nidelva. Merking av laks de siste årene har vist at den brukte lang tid gjennom den tidligere fisketrappa som var her og at dette forsinket oppvandringen. En vel fungerende fisketrapp er viktig for at laksen skal komme seg raskt og trygt opp til gyteområdene, sier Knut Atle Aalefjær, senioringeniør bygg og vassdragsteknikk i Å Energi Vannkraft.

Han legger til at tidligere laksevandring krevde en del manuell håndtering og tilsyn, noe det ikke lenger er behov for med den nye laksetrappa. Den stod ferdig i 2021.

- Vi har også gjort tiltak for å gjøre smoltens, eller unglaksens, ferd forbi Rygene kraftverk på deres vei ut mot havet tryggere, sier Aalefjær.

Følger med på vannføring og laksevandring

Laksetrappa er 270 meter lang og ender ut i det opprinnelige fiskeløpet ved dammen.

Vannmengden reguleres av en luke i dammen. Laksetrappa er dimensjonert for en vannføring på 600 liter i sekundet med en vannstandsforskjell mellom kulpene på rundt 30 centimeter. Vanndybden i trappa er ca. 80 centimeter.

I øvre del er det montert utstyr som skal sørge for riktige vannmengder i laksetrappa, samt en vannføringsmåler og en fisketeller.

Se laksen svømme i laksetrappa på skynordick.no. Velg «Rygene» i listen over målestasjoner og last ned ønsket tidspunkt.

Støtte fra Bra Miljöval

Prosjektet kostet rundt 12 millioner kroner. To tredjedeler av beløpet ble dekket av Bra Miljöval-fondet. Tidligere Agder Energi Vannkraft dekket resten.

Bra Miljöval er et miljømerke for fornybar energi fra den svenske Naturskyddsföreningen. Flere av Å Energis kraftverk er sertifisert med denne miljømerkingen. Ordningen er basert på en fondsmodell, hvor pengene skal brukes til miljøforbedrende tiltak i vassdraget.

Å Energi Vannkraft har over lang tid jobbet for å legge forholdene godt til rette for laks i Nidelva.

Tidligere er det gjennomført tiltak som sikrer at laksen kan vandre forbi dam Evenstad. Terskler er fjernet mellom Rygene og Helle, og en avansert fiskesperre er anlagt i utløpet av Rygene kraftverk ved Helle.

Høsten 2017 ble det lagt ut et steinmasser til et nytt stort gytefelt ved Blakstad i Froland, og i juni 2018 ble det lagt ut steinmasser til et felt nedstrøms Rygene dam.