SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Gytegrus på bunnen av Nidelva

Laget gyteområde for laks

22. januar 2023

Over 400 tonn grus har gitt laksen flere gyteplasser i Nidelva.

- Laksehunnen er kravstor og stiller helt bestemte krav til stedet hun legger rognene sine. Vi har derfor lagt ut et stort gytefelt i en del av elva hvor det har vært svært lav produksjon av laksunger, forteller Aleksander L. Andersen, spesialrådgiver Miljø i Å Energi.

Det er lite egnede gyteområder i de stilleflytende delene av elva og Å Energi håper tiltaket vil bidra til å øke produksjonen av laks i Nidelva vesentlig.

Mann i arbeidstøy på bakken. Helikopter i luften.
- Det er en krevende jobb når 450 sekker med gytegrus skal på plass, sier Aleksander Andersen, Agder Energi Vannkraft.

Smart tiltak

Sven Erik Gabrielsen, forsker i Uni Research Miljø, kjenner godt til tiltakene i Nidelva, da han har vært med å identifisere flaskehalser som hemmer reetableringsprosessen i vassdraget – over flere år.

- Dette er et smart tiltak på dette elvestrekket for å øke produksjonen av lakseunger. Det blir et betydelig stort og viktig område for å styrke den naturlige rekrutteringen, sier han.

I tillegg til grusen er det lagt ut en god del store stein som vil gi skjul og standplasser for fisken.

Lønner seg med samarbeid

Prosjektet er en del av "Reetablering av laks i Nidelv", et forum med representanter for myndigheter, grunneiere og regulant, som har som mål å reetablere en livskraftig laksebestand.

En livskraftig laksebestand

Det er tidligere gjennomført mye forskning og viktige tiltak som kalking av vassdraget, vandringsløsninger forbi kraftverksdammene og elektrisk fiskesperre ved utløpet av Rygene kraftverk.

- Målet er å ivareta både laksen og kraftproduksjonen i Nidelva, sier Aleksander Andersen, som trekker frem samarbeidet med Statsforvalteren, NVE, kommnen og grunneiere som avgjørende for gjennomføringen.

Finansiering

Prosjektet har en kostnadsramme på 1,1 millioner kroner og finansieres av Agder Energi og Statsforvalteren i Agder.

I tillegg har prosjektet fått støtte fra Bra Miljöval, et miljømerke som drives av den svenske Naturvernforeningen. Midlene kommer fra et fond som bygges opp i forbindelse med Å Energis salg av opprinnelsesgarantier fra anlegg som er godkjent etter strenge kriterier gitt av svenske Naturskyddsföreningen.