SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Laudal kraftverk i Mandalselva

Mer laks og mer vannkraft i Mandalselva

22. januar 2023

Prosjektet «Miljødesign i Mandalselva» foreslår tiltak som vil kunne øke smoltutvandringen med 30 prosent samtidig som kraftproduksjonen kan økes med 5-10 GWh.

Mandalselva var blant landets store lakseelver på slutten av 1800-tallet, men rundt 1970 ble laksebestanden tapt på grunn av forsuring. I de neste 30 årene var Mandalselva ei «død» elv, uten fiskere og særlig aktivitet langs elva. I denne perioden ble de to kraftverkene Bjelland og Laudal bygget. Fordi det ikke var laks og nesten ikke sjøørret i vassdraget, ble utbyggingene gjort uten særlig hensyn til fisk og fiske.

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning utviklet i samarbeid med Agder Energi Vannkraft prosjektet «Miljødesign i Mandalselva». Prosjektet startet i 2014 og hadde som mål at «det årlige tapet i lakseproduksjon etter vannkraftreguleringen i Mandalselva skal reduseres til et minimum, samtidig som kraftproduksjonen på lakseførende strekning opprettholdes eller økes».

Miljødesign er en metode for naturrestaurering der man først stiller en diagnose, og deretter utreder, utvikler og gjennomfører tiltak som bedrer forholdene for laks i regulerte vassdrag - samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon.

Tiltak for laks og kraftstasjoner

Prosjektet har utviklet en plan for fysiske tiltak som øker lakseproduksjonen og sikrer opp- og nedvandring forbi Laudal kraftverk. Prosjektet har også utviklet faglig begrunnede forslag til miljødesignet minstevannføring forbi Laudal kraftstasjon og vannslipp forbi Bjelland kraftstasjon.

Forslaget til vannslipp ved Laudal kraftverk representerer en årlig innsparing i kraftpro­duksjon på i gjennomsnitt 4,7 GWh (0,3-6,7) sammenlignet med dagens manøvrerings­reglement. Frivillige slipp ved Bjelland kraftverk som sikrer en økt minstevannføring om sommeren (fra 2 til 3 m3/s) og vinteren (fra 1 til 1,5 m3/s) på strekningen Kavfossen til Monan innebærer et krafttap på rundt 1 GWh (0,5-2 GWh).

Gevinsten ved miljødesigne­de slipp forbi Laudal kraftverk er altså større enn tapet ved noe større slipp forbi Bjelland kraftverk, og det betyr at kraftproduksjonen i Mandalselva kan økes med 5-10 GWh. Agder Energi Vannkraft har fått tilllatelse av Norges vassdrags- og energidirektorat til å fravike gjeldende manøvreringsreglement for Laudal kraftstasjon for å kunne gjennomføre de foreslåtte undersøkelsene.

Samlet sett innebærer forslagene kraftproduksjonen på lakseførende strekning i gjennomsnitt økes, mens tapet i lakseproduksjon etter kraftreguleringen reduseres til et minimum. Dersom de anbefalte tiltakene gjennomføres kan prosjektmålene bli nådd.