SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Reduserer prisen på fjernvarme til næringskunder

24. januar 2023

Prisen på fjernvarme er knyttet opp mot prisen på strøm, og derfor har den ekstraordinære energisituasjonen derfor også medført høye priser på fjernvarme.

Vi har stor forståelse for at dagens høye prisnivå på energi er krevende for våre kunder.

Fra 1. januar 2023 innførte Å Energi Varme en ny ordning med økte rabatter også for våre næringskunder. Fra før kompenseres våre husholdningskunder på lik linje med strømstøtteordningen for husholdninger.

Rabattene vi nå innfører vil gi betraktelig lavere energikostnader på fjernvarme når det er høye spotpriser og høyt energiforbruk.

Rabattordningen som utgangspunktet var gjeldende første halvår 2023 er bestemt videreført løpende måned for måned inntil videre.

Tabell som viser rabatt for fjernvarme
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

Rabattordningen er knyttet til spotprisdelen i fjernvarmeprisen. De andre elementene beregnes i henhold til kundens gjeldende avtale på fjernvarme.

Rabattordningen vil gi våre kunder en like god eller lavere pris enn dagens avtale. Du som kunde behøver ikke å foreta deg noe, og får den nye rabattordningen beregnet på forbruket fra 1. januar 2023.

Hvem kan få rabattordningen?

  • Rabattordningen gjelder for alle næringskunder som har en standardavtale som følger spotprisen fra Nord Pool. Dette gjelder de fleste næringskundene.

Hvem gjelder rabattordningen ikke for?

  • Kunder som bare bruker fjernvarme som spisslast/reservelast. Med dette menes kunder som kun bruker fjernvarme som et supplement/tillegg til andre energikilder, og der fjernvarme ikke er den primære energikilden.
  • Kunder med byggvarmeavtale og andre spesialavtaler.

Kontakt for spørsmål: kundesenter@aevarme.no

Eksempel:

Dersom Nord Pools månedspris for Kristiansand blir 350 øre/kWh, blir regnestykket som følger:

Tabell som viser rabatt fjernvarme
*Prisene er oppgitt i øre/kWh