SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Person som vrir på en ventil i en kraftstasjon. Foto.

Retningslinjer for oppdrag Å Energi Vannkraft

17. januar 2023

De etablerte retningslinjene og rutinene i tidligere Agder Energi Vannkraft gjelder inntil videre. Vi vil informere våre leverandører og samarbeidsparter når nye retningslinjer og rutiner for et fusjonert vannkraftselskap er på plass.

Alle leverandører, entreprenører og/eller innleide som har avtale med tidligere Agder Energi Vannkraft, nå Å Energi Vannkraft, skal følge selskapets retningslinjer for arbeidsrutiner, sikkerhet og rapportering.

Å Energi Vannkraft legger stor vekt på arbeidet med, og oppfølgingen av, helse, miljø og sikkerhet (HMS) for alle som skal ha tilgang til eller arbeide i kraftstasjoner eller reguleringsområder hvor vi er ansvarlig for drift og vedlikehold.

For å ivareta hensynet til HMS har vi utviklet retningslinjer for arbeidsrutiner, sikkerhet og rapportering. Disse skal følges av alle som utfører arbeid for oss, og er tilgjengelige lenger nede på denne siden.

Kostnader til nødvendige kurs og dokumentasjon av kompetanse for å oppfylle våre retningslinjer for oppdrag må dekkes av aktuell leverandør/entreprenør.

Retningslinjer og nettbaserte kurs

I reguleringsområder og tradisjonell anleggsaktivitet utføres arbeidet ihht instrukser/prosedyrer/arbeidsbeskrivelser/lover og regler som er typiske for disse aktivitetene.

Agder Energi Vannkraft legger stor vekt på arbeidet med, og oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og stiller derfor noen grunnleggende krav til alle som skal arbeide på denne type oppdrag.

 • Agder Energi Vannkraft stiller krav om at det til enhver tid er mindre enn 12 måneder siden opplæring ble gjennomført for hele perioden det skal utføres oppdrag i.

Før oppstart på anlegg skal bekreftelse på følgende opplæring oversendes Agder Energi Vannkraft:

 • Agder Energi Vannkraft – HMS-kurs *)
 • Førstehjelpskurs (grunnleggende)

*) Nettbasert kurs som er tilgjengelig fra selvbetjeningsportal.

De fleste anleggene hvor AEVK er ansvarlig for drift og vedlikehold inneholder elektriske lav- eller høyspenningsanlegg. Dette medfører at det kreves kompetanse og kunnskap om sikkerhet relatert til elektriske anlegg for å få adgang til våre anlegg.

I AEVK benyttes et system med sikkerhetskort (for elektriske anlegg) for å dokumentere adgangstillatelse og andre godkjenninger/bemyndigelser relatert til elektriske anlegg.

Detaljer er beskrevet i instruks for Adgang til kraftstasjoner og elektriske anlegg. I avsnitt 4.3 beskrives detaljerte kvalifikasjonskrav for adgang.

Personell som ønsker selvstendig adgang til våre anlegg må fylle ut Søknad om sikkerhetskort.

Eventuelle andre henvendelser kan gjøres til felles-epost: sikkerhetskort@aenergi.no

Veiledning:

 • Bruk linken over og send inn søknad om sikkerhetskort, følg anvisninger underveis
 • Åpne fane "AEVK Driftsleders instrukser" under, gjør deg kjent med aktuelle instrukser. Fyll ut skjema egenerklæring for å dokumentere hvilke instrukser du er kjent med.
 • Åpne fane "Nettbaserte kurs" under, bestill og gjennomfør AEVK HMS-kurs.
  For elektrofagpersonell finnes tilgang til AEVK nettbaserte kurs også her.
 • I forbindelse med prosessen med søknad om sikkerhetskort, vil du få tilsendt en epost hvor du skal vedlegge dokumentasjon for gjennomført opplæring i.
  - Førstehjelp, teoretisk og praktisk inkl HLR med fokus på strømskader
  - Elsikkerhetsopplæring (se info under)
 • Kjentmannsrunde gjennomføres ved oppmøte på anlegg etter nærmere avtale.

Elsikkerhetsopplæring kan gjennomføres som nettbaserte kurs eller på annen måte.
Personell som skal ha adgang må som minimum ha gjennomført kurset:
Adgang til elektriske anlegg
Dersom dette ønskes kjøpt hos Trainor, kan det bestilles her.

Personell som skal ha adgang for å utføre elektrofagarbeid må ha gjennomført kurset:
FSE for lav- og høyspenning
Dersom dette ønskes kjøpt hos Trainor, kan det bestilles her.

Personell som søker om sikkerhetskort, må gjøre seg kjent med ÅEVK Driftsleders instrukser. Dette gjøres ved selvstudium og dokumenteres ved utfylling og signering av
AEVK Driftsleders instrukser - Egenerklæring

ÅEVK Driftsleders instrukser for alle som ønsker adgang:

Adgang til kraftstasjoner og elektriske anlegg

Utstedelse av ÅEVK sikkerhetskort

Nøkkelsystem og utlån av nøkler

Personell som skal utføre elektrofagarbeid skal i tillegg kjenne til
ÅEVK Driftsleders instrukser ved utførelse av elektrofagarbeid:

Organisering av ansvar og myndighet for elektriske anlegg

Leder for kobling (LFK)

Leder for sikkerhet (LFS)

Arbeid i lavspenningsanlegg og utpeking av AFA

Arbeid i lavspenningsanlegg under spenning (AUS)

For å sikre god og lik opplæring av alt personell som skal ha adgang og utføre arbeid hos oss, har Å Energi Vannkraft utviklet egne nettbaserte kurs.

Å Energi Vannkraft - HMS-kurs

Å Energi Vannkraft elæringskurs:
Våre andre nettbaserte kurs er tilgjengelig for kjøp hos Trainor.no ved å søke på kurs med «Å Energi» eller følge denne linken: Å Energi Vannkraft – E-læring