SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Nomeland vannkraftverk
Nomeland vannkraftverk

Vannføring og flomvarsling

Vannføringen i regulerte vassdrag varierer gjennom året, og den vil også svært raskt kunne endres som følge av kraftproduksjonen og flomsituasjoner. Alle må derfor være forsiktige og respektere skiltingen ved ferdsel langs vassdragene.

23. januar 2023

Å Energi Vannkraft drifter flere kraftstasjoner i vassdragene på Agder og i Buskerud. Disse ligger i Otravassdraget, Arendalsvassdraget, Mandalsvassdraget, Uldalsvassdraget, Fedavassdraget, Trylandsvassdraget, Finsåvassdraget, Numedalsvassdraget, Begnavassdraget og Drammensvassdraget.

Reguleringen av vassdrag bidrar normalt til å utjevne vannføringen, og kan ha betydelig flomdempende effekt. I flere vassdrag publiseres noen vannstands- og vannføringsdata. Dette gjelder blant annet i Otravassdraget.

Aktsomhet ved vassdrag

Alle som oppholder seg eller har aktivitet i nærheten av vassdrag må utvise aktsomhet med tanke på at vannstanden vil endre seg med vær og sesong. I regulerte vassdrag vil også vannstanden variere som følge av produksjonen i kraftstasjonene. Alle må derfor være forsiktige og respektere skiltingen ved ferdsel langs vassdragene.

Se hvor raskt vannføringen kan øke, klokken viser minutter og sekunder, her fra Kringsjå i Vennesla.

undefined

Fremtidig vannføring

Prognoser for fremtidig vannføring og vannstand offentliggjøres ikke, bortsett fra i flomsituasjoner. Da vil informasjon være tilgjengelig via NVE og kommunene. Oppdatert informasjon om flomvarsler finnes på varsom.no. Kommuner og andre interessentgrupper kan i særskilte tilfeller kontakte Å Energi for dialog omkring denne type informasjon.

Demper flom

Reguleringen av vassdrag bidrar til å utjevne vannføringen, og kan ha betydelig flomdempende effekt. Muligheten for å lagre vann i forhold til størrelsen på nedbørfeltet er avgjørende for reguleringens flomdempende potensial. Flom kan ikke unngås i regulerte vassdrag, men kan dempes.

Vilkår for regulering av vassdrag

Regulerte vassdrag har konsesjoner med spesifikke vilkår for hvordan vannstand og vannføring kan påvirkes. Dette er nedfelt i et manøvreringsreglement. Her spesifiseres de øvre og nedre reguleringsgrensene for magasinet, samt nivået og tidsperioden for slipp av eventuell minstevannføring.

Ansvar i en flomsituasjon

Regulantene har beredskapsplaner for håndtering av flom. I en flomsituasjon har de et ansvar for å manøvrere aktivt innenfor det gjeldende manøvreringsreglementet for å begrense eventuelle flomskader.

Varsel om fare for skadeflom

I en flomsituasjon har NVE tett kontakt med regulanter med tanke på prognoseutarbeidelser og skadevurderinger. Det gjøres kontinuerlige vurderinger for å begrense de største ødeleggelsene. Regulanten har ansvar for å melde fra til NVE når de ser at det kan være fare for skadeflom i vassdragene de regulerer.

Flomvarsling

NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten, og varsler flom på tre forskjellige nivåer; gult, oransje og rødt, når det ventes at vannføringen i et eller flere vassdrag/elver vil nå en viss størrelse eller at vannstanden i en sjø vil overstige en viss vannstand. Flomvarslene og mer informasjon om flomvarslingstjenesten kan du finne på varsom.no. Det er NVE som har ansvar for å varsle kommunene som igjen varsler publikum og andre interessenter.