SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Nye retningslinjer for oppdrag Å Energi Vannkraft

Her finner du felles kvalitetsdokumenter for Å Energi Vannkraft.

Retningslinjer og nettbaserte kurs

I reguleringsområder og tradisjonell anleggsaktivitet utføres arbeidet ihht. instrukser/prosedyrer/arbeidsbeskrivelser/lover og regler som er typiske for disse aktivitetene.

Å Energi Vannkraft legger stor vekt på arbeidet med, og oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og stiller derfor noen grunnleggende krav til alle som skal arbeide på denne type oppdrag.

  • Å Energi Vannkraft stiller krav om at det til enhver tid er mindre enn 12 måneder siden opplæring ble gjennomført for hele perioden det skal utføres oppdrag i.

Før oppstart på anlegg skal bekreftelse på følgende opplæring oversendes Å Energi Vannkraft:

  • Agder Energi Vannkraft – HMS-kurs *) for oppdrag i Agder.
  • Glitre Energi Produksjon - HMS-kurs **) for oppdrag i Buskerud.
  • Førstehjelpskurs (grunnleggende)

*) Nettbasert kurs som er tilgjengelig fra selvbetjeningsportal.

**) Nettbasert kurs - bestilling.

De fleste anleggene hvor Å Energi Vannkraft (ÅEVK) er ansvarlig for drift og vedlikehold, inneholder elektriske lav- eller høyspenningsanlegg. Dette medfører at det kreves kompetanse og kunnskap om sikkerhet relatert til elektriske anlegg for å få adgang til våre anlegg.

I ÅEVK benyttes et system med sikkerhetskort (for elektriske anlegg) for å dokumentere adgangstillatelse og andre godkjenninger/bemyndigelser relatert til elektriske anlegg.

Detaljer er beskrevet i instruks for Adgang til kraftstasjoner og elektriske anlegg.

Bestillinger av sikkerhetskort gjøres gjennom Permitto, som er et system for digitale sikkerhetskort og adgangsbevis.

ÅEVK Driftsleders instrukser for alle som ønsker adgang:

Adgang til kraftstasjoner og elektriske anlegg

Personell som skal utføre elektrofagarbeid skal i tillegg kjenne til
ÅEVK Driftsleders instrukser ved utførelse av elektrofagarbeid:

Organisering av ansvar og myndighet for elektriske anlegg

Leder for kobling (LFK)

Leder for sikkerhet (LFS)

Arbeid i lavspenningsanlegg og utpeking av AFA

Arbeid i lavspenningsanlegg under spenning (AUS)