SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Lars Gunnar Jansen ved Fennefoss

Vårt samfunnsansvar

Å Energi er en av landets største kraftprodusenter. Vi jobber sammen for en verden som drives av ren energi. Vi har som mål å drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Å Energi har en egen strategi for samfunnsansvar med tilhørende konsernmål. Våre mål for samfunnsansvar er koblet til de 10 bærende prinsippene i UN Global Compact, som er FNs organisasjon for et bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. De 10 prinsippene gir oss føringer for hvordan vi sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og ytre miljø.

De felles konsernmålene følges opp av de enkelte selskapene, som igjen lager selskapsvise mål. Å Energi setter krav til at underleverandørene følger opp konsernets mål for samfunnsansvar. De felles konsernmålene for samfunnsansvar er:

Menneskerettigheter: Å Energi og konsernets underleverandører skal opptre i henhold til FNs internasjonalt anerkjente menneskerettighetskonvensjoner. Konsernet og underleverandørene skal ikke medvirke til brudd på menneskerettigheter.

Arbeidsliv: Å Energi og konsernets underleverandører skal følge Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILS) åtte grunnleggende konvensjoner om organisasjonsfrihet og retten til tariffavtaler, samt eliminering av tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering på arbeidsplassen.

Ytre miljø: Hvert selskap i Å Energi utformer miljømal for sin virksomhet, tilpasset selskapets egenart. Det er krav til at underleverandører skal ha prosedyrer for å sikre ivaretakelse av ytre miljø.

Antikorrupsjon: Å Energi har som mål at ingen form for aktiv eller passiv korrupsjon finner sted i konsernets virksomhet.

For å jobbe systematisk med mangfold er Å Energi med i prosjektet «Likestilt arbeidsliv». Prosjektet handler om likestilling i vid forstand.

Å Energi har en lang og god tradisjon som samfunnsaktør, og vi setter vår ære i å forvalte mandatet vårt på en ansvarlig og bærekraftig måte.