SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Person i arbeid i kraftstasjon

Retningslinjer for tidligere Glitre Energi Produksjon

17. januar 2023

De etablerte retningslinjene og rutinene i tidligere Glitre Energi Produksjon gjelder inntil videre. Vi vil informere våre leverandører og samarbeidsparter når nye retningslinjer og rutiner for et fusjonert vannkraftselskap er på plass.

Vårt overordnede mål er å unngå skader (med og uten fravær). Våre HMS-instrukser og rutinene skal bidra til å:

• Forebygge ulykker og skader på mennesker, maskiner og materiell
• Forebygge forurensing av det ytre miljø
• Skape et godt arbeidsmiljø

De mest sentrale lover og forskrifter der dette er beskrevet, er Arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.

Våre HMS-instrukser og rutiner er gjeldende for drift, bygge- og anleggsarbeider i regi av Glitre Energi Produksjon. Våre HMS-instrukser og rutiner skal etterleves av den enkelte arbeidstager hos Glitre Energi Produksjon, entreprenører og leverandører.

Bestille HMS-kurs

Sikkerhetskort for elektriske anlegg

Sikkerhetskort utstedes av Glitre Energi Produksjons driftsleder, med henvisning til sikkerhetforskriften – FSE:2006. Innehaveren av sikkerhetskortet plikter til enhver tid å sette seg inn i og etterleve gjeldene lover og forskrifter, samt instrukser utarbeidet av Glitre Energi Produksjon.

Søknader om sikkerhetskort skal meldes via skjemaet «Bestilling av sikkerhetskort». Behandlingstid er satt til 5 virkedager. Dersom det mangler viktige personopplysninger og dokumentasjon vil søknaden sendes i retur. Søker må da sende søknaden på nytt med påkrevet dokumentasjon. Behandlingsfrist er da 5 nye virkedager.
Ved behov for forlengelse av sikkerhetskortets gyldighetsperiode, benyttes skjemaet «Forlengelse av aktivt kort».

Glitre Energi Produksjon utsteder kun elektroniske sikkerhetskort. Kortet vil bli utstedt per epost når søknaden er innvilget. Sikkerhetskortet må være tilgjengelig og fremvises på forespørsel.

Sikkerhetskortet anses som ugyldig dersom Glitre Energi Produksjon ikke mottar oppdatert dokumentasjon for lovpålagt opplæring iht. FSE:2006. Det er søkers eget ansvar å påse at Glitre Energi Produksjon til enhver tid har oppdatert dokumentasjon. Til dette benyttes skjemaet «Ettersendelse av dokumentasjon».

Nøkkelkort kraftstasjoner

I Glitre Energi Produksjon er det mulig å får aktivert to typer nøkkelkort for våre kraftstasjoner:

1. Lånekort

2. HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen (utstedes av Arbeidsdepartementet)

Begge typene kort må aktiveres i Glitre Energi sitt adgangskontrollsystem før bruk.

Se Instruks om Adgang og Tilgang (IAT) for mer informasjon.

Ved spørsmål om HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen se: www.hmskort.no

Ønsker ditt firma å få tak i MiFare kode til HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen, ta kontakt med utsteder.

Aktivering av nøkkelkort